Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Инспекции за безопасност

Съгласно изискванията на Наредба No.1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, както и на част 7 от Стандарта за съоръженията и настилките при площадките за игра “БДС EN 1176:2008 – Ръководство за монтиране, контрол, поддържане и употреба”, на всяка обществено-достъпна детска площадка за игра следва да се извършват следните видове контрол: слединсталационен, визуален (редовен), оперативен (периодичен) и основен (годишен).

 

 

 

 

Инспекциите за безопасност са необходими и законово регламентирани, но сами по себе си не гарантират повишаване на безопасността на дадената детска площадка за игра. Важно е в най-кратки срокове да се предприемат необходимите действия за отстраняване на рисковите елементи, посочени в документите от проведения контрол. 

Откриването и своевременното отстраняване на потенциалните опасности не позволява набелязаните проблеми да се задълбочат. По този начин се спестяват средства за скъпа в дългосрочен план поддръжка!

Докладите от независимите инспекции спомагат да се намали възможността за възникване на злополука и съответно риска от съдебен иск, отпавен към стопаните на детските площадки за игра!

 

 

 

Информационни брошури