Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Курс за извършване на рутинен и оперативен контрол

За да бъде цялостен режимът на инспекции и контрол при детските площадки за игра, стопаните следва да ивършват рутинни инспекции (постоянен контрол) и оперативни инспекции (периодичен контрол), които са изисквани от Наредба No.1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, както и от част 7 от Стандарта за съоръженията и настилките при детските площадки за игра “БДС EN 1176:2008 – Ръководство за монтиране, контрол, поддържане и употреба”. РоСПА - България провежда тренировъчен курс, насочен към стопаните за извършване на цитираните инспекции. В него се включват теоритични и практични занимания и е адаптиран към специфичната ситуация на площадките за игра в България. Разглеждат се и насоки за поддържане на местата за игра. Курсът завършва с изпит /теория и практика/ и на успешно издържалите се издава удостоверение за преминатото обучение.

 
 

Информационни брошури