Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Курс за дизайн на съоръжения и площадки за игра

РоСПА - България организира провеждането на курс, насочен към фирми и проектанти за дизайн на съоръжения и детски площадки за игра. Курсът обхваща следните основни теми:

     Аспекти на детската игра;

    Основни положения на Европейските стандарти за безопасност на съоръженията за игра и настилките;

    Детайлно разглеждане и запознаване с отделните части на Стандартите за безопасност на люлки, пързалки, въртележки, клатушки, въжени линии, изцяло затворени съоръжения за игра, пространствени мрежи и изискваните настилки;

    Запознаване с наредба No.1 от 12 януари 2009 г. към ЗУТ за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

    Изисквания към допълнителните елементи на обзавеждане и разполагането им при детските площадки за игра - огради, табели, места за сядане, кошчета за боклук и др;

    Насоки за оформяне и сигнатура при каталози и рекламни материали за съоръжения за игра;

    Примери за добри практики.  

 

Продължителността на курса е 2 дни като втория ден включва практическо обучение, при което се посещават няколко детски площадки за игра. На базата на препoдадения материал се провежда изпит. Успешно издържалите изпита получават удостоверения за преминатото обучение.

 

 

Информационни брошури