Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Основен (годишен) контрол

Основният (годишен) контрол, посочва настъпилите изменения на отделните съоръжения и допълнителни елементи при детските площадки за игра в следствие на употреба, вандализъм и метеорологични условия. Аналогично на следмонтажния контрол се издава доклад от направената независима инспекция, съдържащ снимков материал, оценка на риска и препоръки как да бъдат отстранени конкректните неизправности. При годишното oценяване на съответствието на площадка за игра, РоСПА-България издава следните документи:

    Протоколи от контрол, съдържащи оценка на съответствието към датата и часа на контрола, за всяко едно съоръжение, разположено на площадката за игра;

    Доклад / сертификат от контрол, посочващ несъответствията / съответствията на съоръженията настилките и останалите елементи на обзавеждане;

    Доклад за безопасност от годишна инспекция, съдържащ снимков материал, оценка на риска, предписания за обезопасяване и процедури за привеждане на площадката към изискванията на действащата нормативна уредба, достъпноста и заниманията за ползватели с двигателни и друг вид увреждания. Този доклад се отнася не само за съоръженията за игра, но и за допълнителните елементи като места за сядане, порти, огради, кошчета за отпадъци, табели, растителност и т.н. В него се посочват проблемите, които предтставляват реална опасност за ползвателите на местата за игра. Валидността на всеки доклад от годишешна инспекция за безопасност е до една година от датата на издаването му.

Инспекциите за безопасност са необходими и законово регламентирани, но сами по себе си не гарантират повишаване на безопасността на дадената детска площадка за игра. Важно е в най-кратки срокове да се предприемат необходимите действия за отстраняване на рисковите елементи, посочени в документите от проведения контрол. 

Откриването и своевременното отстраняване на потенциалните опасности не позволява набелязаните проблеми да се задълбочат. По този начин се спестяват средства за скъпа в дългосрочен план поддръжка!

Докладите от независимите инспекции спомагат да се намали възможността за възникване на злополука и съответно риска от съдебен иск, отпавен към стопаните на детските площадки за игра!

 

 

Информационни брошури