Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Следмонтажен контрол

Следмонтажният контрол на детската площадката за игра, удостоверва качествения монтаж, съответствието на инсталираните съоръжения, настилки и др. с изискванията на Наредба No.1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, както и с изискванията на приложимите стандарти (БДС EN 1176). При тази независима инспекция, благодарение на опита, с който разполага, РоСПА - България определя степента на риск и посочва достъпността за деца и придружители с увреждания. Набелязват се мерки за отстраняване на неизправности, ако има такива. Площадката се въвежда в експлоатация след отстраняване на неизправностите, посочени в издадените документи от следмонтажния контрол. При oценяване на съответствието на новоизградена или реконструиранана площадка за игра, РоСПА-България издава следните документи:

    Протокол от контрол, съдържащ оценка на съответствието към датата и часа на контрола, за всяко едно съоръжение, разположено на детската площадка за игра;

     Доклад / сертификат от контрол, посочващ несъответствията / съответствията на съоръженията настилките и останалите елементи на обзавеждане;

    Слединсталационен доклад за безопасност, съдържащ снимков материал, оценка на риска, предписания за обезопасяване и процедури за привеждане на площадката към изискванията на действащата нормативна уредба, качествения монтаж, достъпноста и заниманията за ползватели с двигателни и друг вид увреждания. Този доклад се отнася не само за съоръженията за игра, но и за допълнителните елементи като места за сядане, порти, огради, кошчета за отпадъци, табели, растителност и т.н. В него се посочват проблемите, които предтставляват реална опасност за ползвателите на местата за игра. Валидността на всеки слединсталационен доклад за безопасност е до една година от датата на издаването му.  

Инспекциите за безопасност са необходими и законово регламентирани, но сами по себе си не гарантират повишаване на безопасността на дадената детска площадка за игра. Важно е в най-кратки срокове да се предприемат необходимите действия за отстраняване на рисковите елементи, посочени в документите от проведения контрол. 

Откриването и своевременното отстраняване на потенциалните опасности не позволява набелязаните проблеми да се задълбочат. По този начин се спестяват средства за скъпа в дългосрочен план поддръжка!

Докладите от независимите инспекции спомагат да се намали възможността за възникване на злополука и съответно риска от съдебен иск, отпавен към стопаните на детските площадки за игра!

 

 

Информационни брошури