Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
При закупуване на съоръжения и / или настилки

Въведение

Ясното разбирателство по отношение на правата и задълженията на всички страни спомага за избягване на евентуални усложнения и спорове.

Обща информация

На етап дизайн на съоръженията е желателно да се помисли и за хората, в това число децата в неравностойно положение.

Препоръчително е да се намерят оферти от поне трима различни производителя / доставчика.

Преди да се направи поръчката, добре е да помолите доставчика на оборудването да предостави списък на подобни поръчки, изпълнени от него, заедно с адреси и/или телефони на предишните клиенти, за да потърсите информация и обратна и връзка от тях.

Гаранционните условия на съоръженията също трябва да се уточнят подробно.

Доставчикът трябва да предостави подробни писмени сведения за датите на започване на работа и крайния срок, както и копия от своите застрахователни полици (публична застраховка, зстраховка на продукта и професионална застраховка).

Желателно е производителят / доставчикът да предостави списък с необходимите резервни части, техните цени и приблизителни срокове за доставка, заедно с предполагаемия размер на годишните разходи за поддръжка на съоръженията.

Препоръчва се в договора да залегне следното условие: преди да бъде извършено плащането на производителя / доставчика, на новите съоръжения и настилки да бъде извършена следмонтажна инспекция от независим орган, какъвто е РоСПА България.

За съоръженията

1. Трябва да се поръчват съоръжения, които отговарят на изискванията на БДС EN 1176 и те да бъдат инсталирани в съответствие с тези изисквания. (Не се осланяйте само на рекламните брошури на производители и доставчици).
2. Поискайте копия от всякакви тестове, провеждани на съоръженията и настилките, които закупувате.
3. Информацията, посочена като необходима в раздел 6 на БДС EN 1176-1, трябва да бъде изисквана в момента на поръчката и да се предостави от производителя / доставчика в момента на доставката.
4. Настилката трябва да се поръчва в съответствие с изискванията за отстояние от краищата на съоръженията, залегнали в БДС EN 1176, и за степен на ударопоглъщане от БДС EN 1177.
5. При поръчка на нови съоръжения трябва да се имат предвид изискванията за достъпност за хора с увреждания.

За настилките

1. Настилките трябва да отговарят на изискванията за степен на ударопоглъщане, залегнали в БДС EN 1177.
2. Насипните настилки трябва да отговарят на изискванията на анекс Г от БДС EN 1177 и да са с дълбочина поне 300 мм.
3. Затревяването, ако няма твърди предмети и е в добро състояние, е приемлива настилка според БДС EN 1177 за всички височини на падане до 1000 мм.

Паркове за скейтборд, ВМХ и комбинирани спортни съоръжения

1. Зоните, предназначени за скейтборд и ВМХ, трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 14974.
2. Комбинираните спортни съоръжения трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 15312.
3. Особено необходимо е в тези зони да се осигурят подходящи знаци и табели.

Собственоръчно монтирани съоръжения / площадки за игра

Ако сами инсталирате съоръжения, спазвайте стриктно указанията на производителя. В такива случаи следмонтажна инспекция от РоСПА България е още по-важна от обикновено. РоСПА България предлага съвети и насоки по време на всички етапи на проектирането, изграждането и управлението на площадката за игра.

Attachments:
Download this file (20__tendering and specification.pdf)PDF format
 

Информационни брошури