Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Оценка на риска при площадките за игра

Въведение

Желателно е да се извършва оценка на риска на всички места, на които работят и пребивават хора, включително и на площадките за игра.

Цели на оценката на риска

Целите на оценката на риска са следните:

 • Да се инспектират системно и да се набележат всички потенциални опасности.
 • Да се прецени вероятността дадена потенциална опасност да причини вреда.

След като се направи оценка на риска, собственикът или отговорникът на площадката трябва да прецени:

 • Дали прилаганите към момента мерки за контрол са адекватни
 • Дали са необходими допълнителни действия.

Оценяване на риска

Последователността е следната:

 • идентифициране на потенциалните опасности
 • определяне на риска
 • определяне на мерките за контрол
 • посочване на допълнителни мерки, ако са необходими.

Действия

След като е направена оценка на риска, действията трябва да се степенуват по важност:

 • отстраняване на потенциалните опасности
 • намаляване на потенциалните опасности
 • изолиране на потенциалните опасности
 • контролиране на потенциалните опасности

Бъдещи действия

След като веднъж се проведе оценка на риска, няма нужда тя да бъде повтаряна, освен ако няма значителни промени в площадката за игра.

Оценка на риска от РоСПА България

Чрез анализ на честотата на злополуките и последиците от тях, РоСПА създаде система за оценка на риска, която се основава на познание и опит в областта на нараняванията на площадките за игра. Тази система се предлага като самостоятелна услуга, както и като част от годишните инспекции, на собствениците и отговрониците на обществено-достъпни площадки за игра.

Attachments:
Download this file (19__risk assessment of childrens play area.pdf)PDF формат
 

Информационни брошури