Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Насоки за добра практика

Разположение

 • Площадката за игра трябва да е разположена на подходящо място, което позволява тя да бъде използвана по предназначение и дава възможност за безопасен достъп.
 • Всички елементи на заобикалящата среда, които биха могли да представляват заплаха за живота и безопасността на децата и техните придружители, трябва да се отстранят или да се оградят по подходящ начин.

Дизайн

 • Дизайнът на съоръженията и настилките трябва да отговаря на изискванията на стандартите за безопасност на обществено достъпни площадки за игра БДС EN 1176 и БДС EN 1177.
 • Дизайнът на площадката трябва да е подходящ за децата от предвидената възрастова група.

Съоръжения

 • Новите съоръжения трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 1176.
 • При съществуващите съоръжения трябва да се направи оценка на риска от независим компетентен орган, придружена с препоръки за необходимите мерки за привеждането им в максимално приемливо състояние.
 • Съответствието със стандартите може да бъде засвидетелствано от TüV или други отличителни знаци, или да се да се установи на място, без деструктивни методи, от организации като РоСПА България.
 • Дизайнът на съоръженията трябва да отговаря на нуждите на възрастовата група, за която те са предназначени.
 • Прозиводителят или доставчикът трябва да предостави писмено удостоверение за съответствие със стандартите за безопасност.

Настилки

 • Трябва да се осигурят подходящи настилки. Там, където има ударопоглъщаща настилка, тя трябва да е изпитана по методите, описани в БДС EN 1177.
 • Ударопоглъщащите настилки следва да се положат на местата, определени в БДС EN 1176. Под съоръжения, които са предмет на други стандарти, трябва да има не по-малко ударопоглъщаща настилка от предвиденото в БДС EN 1176.
 • Производителят или доставчикът на настилка трябва да предостави сертификат за извършени проби от реномирана организация.

Монтаж

 • Лицето, извършващо монтажа на съоръженията и настилките, трябва да предостави писмено уверение, че е провело монтажа според изискванията на съответните стандарти и инструкциите на производителя.
 • РоСПА България може да удостовери това след извършването на следмонтажна инспекция.

Допълнителни елементи

 • Необходимо е да се осигурят и допълнителни елементи на площадката – кошчета за отпадъци, пейки и др., като тяхното разположение и дизайн също трябва да бъдат съобразени с изискванията за безопасност.
 • Трябва да се извърши цялостна оценка на риска на самата площадка.

Табели

 • Трябва да има табели, съдържащи информация за възрастовата група, за която е предназначена площадката, име на собственика, телефон за връзка в случай на инцидент, посещение на деца до 3 години само с придружител и забрана за кучета. Табелата трябва да е монтирана на място, видимо за всички ползватели. Желателно е тя да съдържа и ясни и разбираеми картинки.

Управление

 • Площадката трябва да се инспектира веднъж седмично от компетентен служител, като е желателно този служител да е преминал и основно обучение за извършване на инспекции.
 • На площадката трябва да се провежда и годишна инспекция от независим орган.
 • Трябва да се вземат подходящи мерки за поддръжка и отстраняване на неизправности, и тези мерки да се документират надлежно.

Ако имате въпроси относно горепосочените стандарти за безопасност и съответствието с тях, както и други питания, засягащи детските площи за игра, можете да се обръщате към РоСПА България.

Attachments:
Download this file (16__code of good practice.pdf)PDF формат
 

Информационни брошури