Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Годишни инспекции на закрити площадки за игра

Въведение

Желателно е и на площадките за игра, намиращи се на закрито, да се прави годишна инспекция от независим експерт.

Годишните инспекции на РоСПА България имат за цел:

 • Да направят детските площадки по-предизвикателни за децата
 • Да намалят броя на злополуките


Намаляването броя на злополуките става чрез:

 • Познаване на детската игра и развитието на детето
 • Анализ на наличните данни за злополуките
 • Оценка на риска
 • Спазване на действащите стандарти (БДС EN 1176 и БДС EN 1177 - Европейските стандарти за безопасност на обществено достъпни площадки и настилки за игра)
 • Прилагане на тези стандарти там, където е възможно, и където те биха имали отношение към броя на злополуките.


Отчетите включват:

 • Посочване на дефекти, повреди, пропуски, както и препоръчителни мерки за тяхното отстраняване
 • Оценка на риска


Годишните инспекции се различават от рутинните и оперативните по отношение на следното:

 • Откриват дефекти, повреди и пропуски, които биха представлявали опасност в дългосрочен план, и посочват мерките за тяхното отстраняване.
 • Набелязват места, които стават повод за злополуки, без да имат отношение към стандартите за безопасност.
 • Осигуряват качествен контрол върху работата на собствениците и отговорниците за детски площадки.


При годишните инспекции на РоСПА България се обръща специално внимание на :

 • Дизайна на детската площадка от гледна точка на безопасността
 • Безопасността на допълнителните елементи
 • Безопасността на детските съоръжения

Безопасността на настилките
Оценява се състоянието на всеки един от изброените показатели и се отбелязва необходимостта от подмяна или поправка, ако има такава. Отправят се и предложения как би могло да се подобри състоянието на детската площадка.

Забележки:
Инспекциите на РоСПА България се провеждат без деструктивни методи. Ако инспектиращият прецени, че са нужни такива методи, за да се направи дадена оценка, това се посочва като препоръка в доклада от инспекцията. Съответствието със стандартите също се оценява на място, без деструктивни методи.
РоСПА България предоставя на клиента писмен доклад от инспекцията, включващ и препоръки. За особено опасни зони, които изискват незабавни мерки, РоСПА България уведомява отговорното за площадката лице в рамките на два часа след инспекцията.

Attachments:
Download this file (12__indoor annual inspections.pdf)PDF формат
 

Информационни брошури