Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Инспекции и поддръжка на площадки за игра

Общи данни
Безопасността на децата на дадена площадка за игра не зависи единствено от първоначалния дизайн на площадката и от подбора на съоръженията в нея. Разумното управление, както и наличието на качествени схеми за инспекция и поддръжка са особено необходими, за да се запази възможността на децата да играят креативно и пълноценно.


Препоръчително е да се предвидят схеми на инспекция и поддръжка.


Инспекции

Инспекциите трябва да включват цялата площадка, а не само съоръженията в нея. Необходимо е да се инспектират всички компоненти, в това число и алеите, оградите, пейките и т.н.


Йерархия
Препоръчва се строго определена система от инспекции за детските площадки:


Рутинна инспекция
Тя се спира на общото състояние на съоръженията, и най-вече на евентуалните щети от скорошен вандализъм. Такива инспекции могат да се извършват от отговорника за детската площадка или от негови/нейни подчинени и следва да бъдат записвани на лист или в тетрадка. Производителят на съоръженията би трябвало да осигури чеклист. RoSPA България също може да предостави такъв чеклист по заявка. Честотата на рутинните инспекции зависи от конкретната площадка и от степента й на употреба, но честота от веднъж седмично следва да се възприема като минимум.


Оперативна инспекция

При нея се обръща по-задълбочено внимание на съоръженията, особено на следи от вандализъм и на някои признаци за износване. Тези инспекции могат да се извършват от отговорника за детската площадка или от негови/нейни подчинени и следва да бъдат докукментирани. Оперативни инспекции се предлагат и от РоСПА България.


Годишна Инспекция

Годишната инспекция следва да се извършва от специалист, независим както от собственика на детската площадка или отговорника за нея, така и от производителя или доставчика на оборудването и настилките. В тази инспекция се проверява за следи от вандализъм, различни степени на износване, дългосрочни структурни проблеми, промени в съответствията със стандартите и дизайнерските практики, прави се оценка на риска и др. Такива инспекции се предлагат от РоСПА България.


Обучение

Препоръчва се служителите, които провеждат рутинни инспекции, да са преминали основен курс на обучение в областта на безопасност на площадките за игра. Инспекторите трябва да могат да представят сертификати за завършено съответно обучение. Тренировъчни курсове се провеждат от РоСПА България. За собственици, които имат една-единствена дестка площадка за игра, тренировъчният курс може да се проведе като част от годишната инспекция.


Качествен контрол
Когато инспекциите се извършват от търговски предприятия, е полезно да има независима организация като РоСПА България, която периодично да осъществява независима проверка на дадената площадка и съоръженията в нея. Това е особено необходимо в случаите, когато инспекциите са възложени например на фирмата, изградила площадката.


Поддръжка
Нито една схема за инспекции не би имала смисъл ако не съществува структура за отстраняване на евентуални щети и подмяна на части. Желателно е системно да се документират направените инспекции и поправките, извършени на дадена детска площадка. Там, където това е възможно, е добре да се използват оригиналните части на производителя.


Инструкции на производителя
Оборудването за детски площадки следва да се закупува след като се уточнят подробностите около последващите инспекции и поддръжка. Трябва да се отбелязва възрастта на съоръженията, а също така и да се проведе специална инспекция преди да изтече техния гаранционен срок.


Настилка

Настилката трябва да се прегледа внимателно, за да се установи нейната здравина и качество.


Следмонтажни инспекции

Преди да бъдат окончатлно приети от клиента, новопостроените детски площадки и съоръжения трябва да се инспектират задълбочено, за да се установи дали съответстват на предлаганото от производителя, както и за да се провери за евентуални неизправности в монтажните работи. РоСПА България предлага извършването на следмонтажни инспекции.

Attachments:
Download this file (11__nspections and maintenance for play areas.pdf)PDF формат
 

Информационни брошури