Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Какво да правим при инцидент?

Дори и на най-добре поддържаните площадки за игра се случват инциденти. Отговорниците за дадена площадка трябва да имат написани правила и процедури за справяне с подобни ситуации и с последствията от тях. (Процедурите при злополука с персонала на площадката са различни)

В случай на инцидент

Персонал:

 • Знаят ли хората от персонала какво да правят?
 • Има ли написан правилник с последователност от действия, който хората от персонала да спазват?
 • Прочели ли са го всички нови членове на персонала?
 • Обновява ли се правилникът и държи ли се на достъпно за персонала място?
 • Знае ли персоналът къде да намерят спешна медицинска помощ?
 • Има ли използваем телефон?
 • Преминали ли са хората от персонала подходящо обучение за първа домедицинска помощ?
 • Има ли аптечка за първа помощ?
 • Има ли списък с нещата в аптечката за първа помощ?
 • Отговаря ли съдържанието на аптечката на този списък?
 • Кой е отговорен за проверяването на аптечката?
 • Трябва ли съоръженето, станало причина за злополуката, да се обезопаси или да се затвори?

Ползватели на площадката:

 • Знаят ли хората къде да отидат в случай на злополука?
 • Има ли ясни и разбираеми знаци и табели на площадката за игра?
 • Има ли наблизо използваем телефон?

Веднага след инцидента

Родителите очакват злополуките с техните деца да се третират сериозно и компетентно. Желателно е да има бързо и ефикасно лечение при злополуки. Родителите очакват и задълбочено разследване на инцидента и, ако е необходимо, последващи действия с цел предотвратяване на евентуални подобни злополуки за в бъдеще. Ако на площадката има хора от персонала, нека те да се уверят, че на пострадалото дете се оказва необходимата помощ и че са взети необходимите мерки злополуката да не се повтори.

 • Съобщено ли е за злополуката в център за спешна медицинска помощ?
 • Уведомена ли е застрахователната компания на собственика на площадката (ако има такава)?

Бланка за описване на злополука

В някои случаи може да се стигне до съдебен процес в следствие на злополука, възникнала на площадка за игра. Наличието на ясна документация от инцидента е от полза, както и снимковият материал непосредствено след злополуката. По-долу е приложена бланка за описване на злополука, която може да бъде използвана за документиране на място.

Доклад за злополука

Attachments:
Download this file (13__coping with accidents.pdf)PDF формат
 

Информационни брошури