Роспа България

Управление на местата за игра
Осигурете безопасна среда за игра на децата и сведете до минимум риска от съдебни искове срещу Вас!
Диапазон на годишните инспекции на площадки за игра

Въведение
Тези бележки имат за цел да послужат като насоки към годишните инспекции на РоСПА България. Определени специфични проверки, които се извършват на някои съоръжения, не са отбелязани в настоящия текст.

1. Разположение, допълнителни елементи и др.

1.1 Общо разположение на площадката и проблеми на безопасността

 • Потенциални опасности в околностите на площадката
  - транспорт
  - водни басейни
  - промишленост
  - други
 • Предпазни мерки
  - вид
  - дали са подходящи
  - състояние
  · Бариери
  - дали са подходящи
  - състояние

1.2 Достъп и алеи към площадката

 • вид
 • далисаподходящи
 • достъпзахоравнеравностойноположение
 • състояние

1.3 Знаци и табели

 • вид
  - пътни
  - за собственик
  - за употреба
  - за кучета
  - предупреждение за опасността от непознати хора
  - други
 • местонахождение
 • далисаподходящи
 • състояние

1.4 Огради и порти

 • вид
  - дали са подходящи
  - достъпзакучета
 • достъп за хора в неравностойно положение
  - съответствие с БДС EN 1176
  - състояние

1.5 Настилка между съоръженията

 • дренаж
 • алеи
  - вид
  - дали са подходящи
  - състояние
 • настилка
  - вид
  - дали е подходяща
  - достъпзахоравнеравностойноположение
 • състояние

1.6 Други елементи

 • стени
  - вид
  - дали са подходящи
  - състояние
 • геопластики
  - вид
  - дали са подходящи
  - състояние
 • осветителни тела
  - вид
  - дали са подходящи
  - състояние
 • растителност
  - видове
  - дали са подходящи
  - състояние
 • други
  - видове
  - дали са подходящи
  - състояние

1.7 Минимални разстояния

 • Съответствие с изискванията на
  - БДС EN 1176
  - РоСПА
  - допълнителни коментари

1.8 Чистота

 • състояние

2. Допълнителни елементи

2.1 Пейки

 • вид
 • далисаподходящи
 • състояние

2.2 Кошчета за отпадъци

 • вид
 • далисаподходящи
 • състояние

2.3 Поставки за велосипеди

 • вид
 • далисаподходящи
 • състояние

2.4 Други

 • вид
 • далисаподходящи
 • състояние

3. Съоръжения

3.1 Съоръжение

 • идентификация
  - производител
  - дата на производство (ако е известна, или предполагаема дата на производство)
  - разположение
 • съответствие с изискванията на
  - БДС EN 1176
  - РоСПА
 • състояние
  - основииподпори
 • достъп
  - рампи
  - стълби
  - платформи
  - други
 • предпазни елементи
  - парапети
  - прегради
  - други
 • седалки
 • вериги
 • покриви
 • движещи се части
  - скоби
  - втулки
  - лагери
  - ограничители
  - предпазители
 • сглобки
  - болтове
  - винтове
  - капачки
  - заключалки
  - покрития

4. Настилки

4.1 Настилка под съоръженията

 • дали е подходяща
  - вид
  - производител
  - дата на производство (ако е известна, или предполагаема дата на производство)
 • околно пространство
  - състояние
  - дълбочина
  - чистота
  - анализ на метериала (ако е необходим)
  - здравина
  - дренаж

Забележки:
1. Стандартните годишни инспекции се провеждат на място.
2. Оценката се прави на базата на съответствие с БДС EN 1176, а ако съоръжението не отговаря на стандарта се прави и оценка на риска.
3. Освен ако не е договорено по друг начин, при инспекциите се взимат предвид всички допълнителни разяснения към БДС EN 1176, въпреки че те на практика не са част от формалните изисквания.
4. Инспекциите се провеждат без деструктивни методи. Ако инспектиращият прецени, че са нужни такива методи, за да се направи дадена оценка, това се посочва като препоръка в доклада от инспекцията.

Attachments:
Download this file (03__annual inspection methodology.pdf)PDF формат
 

Информационни брошури